MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, taki na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpuštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

 

POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉ

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

 

 

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřímv Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, savtou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

 

CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

K SV. LUDMILE :

Ludmilo, révo v půdu Čech
z nebeských vinic štípená,
jsi vzorem pokolení všech,
své vlasti matko vznešená.

Jak plodný, ušlechtilý kmen
milostí stále rozkvétáš,
palma tě zdobí s vavřínem,
ty věnec mučednictví máš.

Tys vnuka svého učila,
vedla ho cestou k nebesům,
tys světlem víry zářila
tomu, jejž čekal český trůn.

Ovečko tichá, bělostná,
své tělo v oběť vydáváš,
vždy Bohu věrná, nevinná,
svou smrtí víru pozvedáš.

K oltáři vedlas čeleď svou,
byla jsi matkou ubohých,
buď i nám stálou oporou,
záštitou mocnou věrných svých.

Ludmilo svatá, zpěvem svým
chválíme Boha s jásotem,
neboť tvým slavným vítězstvím
proslavil navždy českou zem. Amen

 

K SV. VÁCLAVU :

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.

Ó dědici české země,
vzpomeň na své plémě,
v těžkých bídách postavené,
ze všech stran soužené.

Svatý Václave, nám milý,
vůdce náš spanilý,
zažeň naše nepřátelé,
k naší zhoubě smělé.

Svatý náš orodovníku,
Boží milovníku,
oroduj za svou milou vlast,
odvrať všelikou strast.

Jediné máme doufání
v tvé orodování,
lid, jejž jsi chránil na zemi,
chraň teď, když jsi v nebi. Amen

 

K SV. VOJTĚCHU:

Svatý Vojtěchu,
patrone, věrný biskupe, náš mučedníku, nás se zastávej, nás neopouštěj v našich potřebách a úzkostech.
Pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu.
Přimlouvej se za náš národ i za celou církev. Amen

 

 Bůh buď v hlavě mé

 

Bůh buď v hlavě mé

a mém chápání.

Bůh buď v očích mých

a v mém dívání.

Bůh buď v ústech mých

a v mém mluvení.

Bůh buď v srdci mém

a v mém myšlení.

Bůh střež odchod můj

a konec na zemi.

Kontakt

Petr Svoboda londons@centrum.cz